ConsulentPartnerConsulentPartner

NKF-Norsk Kommunalteknisk Forening og ConsulentPartner i samarbeid om renholdsbransjen innen offentig sektor.

NKF ønsker å bidra til ytterligere effektivisering og innovasjon i renholdsfaget – og gjør det i samarbeid med ConsulentPartner.

Renholdsfaget er en naturlig del av verdikjeden innenfor byggfagene, og daglig forvaltning og drift, og vedlikehold av overflater har stor betydning for bygningenes økonomi, estetikk, inneklima og hygieniske standard. Riktig renhold skaper godt inneklima, og økt trivsel på arbeidsplassen.
De siste 20 årene, med økte helseplager relatert til inneklima, fremhever betydningen av renholderens kompetanse og verdi for samfunnet. Utviklingen har resultert i nye arbeidsmetoder, og utvikling av nytt utstyr/maskiner har skapt et økt behov for kompetanseheving innen bransjen

Sertifisert av Sintef!

Vi har nå oppnådd personsertifisering i hht. INSTA 800 Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet!


Johnny Haugland i Consulent-Partner er nå sertifisert i henhold til høyeste nivå – 4 – med serfiseringsnummer 80024.

Standarden INSTA 800 «Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet» ble ved revisjonen i 2010 gjort sertifiserbar. Standardens tillegg A stiller betingelser for samsvarserklæring som kan danne grunnlag for sertifisering av brukere av INSTA 800. SINTEF Certifications ordning for sertifisering etter standarden omfatter sertifisering på personnivå for kunnskapsnivå 3 og 4 i henhold til standardens Tillegg B. Sertifiseringen utføres og følges opp i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17024.

 

To INSTA-standarder for renholdsbransjen

Standardene er viktige for alle som driver i renholdsbransjen, samt alle som skal inngå avtaler om renholdstjenester.
NS-INSTA 800 er en nordisk standard for fastlegging og vurdering av rengjøringskvalitet, mens NS-INSTA 810 gjør det enklere å anskaffe renholdstjenester.

NS-INSTA 800standArden

NS-INSTA 800 – Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet er en revisjon av tidligere utgave. Nytt er blant annet forbedrede registreringsskjemaer, mer fleksibel statistisk metode for å gjennomføre inspeksjoner og veiledning om hvordan man kan gjennomføre inspeksjoner.

NS-INSTA 810 – Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester er en ny standard som inneholder spesifiserte krav og anbefalinger for anskaffelser av renholdstjenester og tjenester som er relatert til disse. Standarden angir blant annet krav og anbefalinger om prosedyrer og krav for innlevering av tilbud, omfang av leveranse, krav overfor oppdragstaker, tekniske krav og kontraktsmessige forhold.

© 2017 ConsulentPartner - Webutvikling Austevoll Forlag AS