ConsulentPartnerConsulentPartner

NS INSTA 800 – kvalitetsstyrt renhold, er kommet for å bli!

Vektene i treningssenteret har 362 ganger mer bakterier enn et toalettsete

HybelkaninHybelkaniner, støvet som samler seg i tykke lag i mangt et norsk hjem, yngler kraftig også på ett av Norges viktigste sykehus. Så kraftig at kreftpasienter reagerer.
«Det vaskes ikke daglig på toppen av skap og hyller. Men pasientrom, bad og smitteoverføringspunkter som kraner og dørhåndtak vaskes daglig. Dette blir vasket etter norsk standard og rutiner vi har utarbeidet sammen med vår avdeling for smittevern og hygiene på sykehuset», er svaret som blir gitt.

Mye støv innendørs er verken hyggelig eller sundt. Noen får astma- og allergireaksjoner, og spesielt barn er utsatt siden immunforsvaret ikke er ferdig utviklet. For å unngå helseplager er det viktig å fjerne støvet regelmessig og så godt som mulig.

I forbindelse med bestilling eller anbudsinnbydelser for renholdstjenester kan standarden brukes sammen med NS-INSTA 810 «Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester».

Standarden beskriver et system for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet.

Hva opnår en ved anvendelse av standarden?

Standarden NS-INSTA 800 beskriver et system for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet levert inn mot kunde. Standarden gir et felles grunnlag for rengjøringskvalitet som letter samarbeidet og
kommunikasjonen mellom kunder og leverandør når det gjelder renholdsområdet.
Et felles språk reduserer risikoen for at det oppstår misforståelser.

  •  Standarden gir mulighet for entydig dokumentasjon av det på forhånd fastsatte(avtalte) kvalitetsnivået.
  •  Standarden gir leverandøren mulighet til å kontrollere at avtalt kvalitetsnivå er oppnådd.
  • Standarden gir arbeidstakere muligheten til å kontrollere eget arbeid etter fastlagte kvalitetsprofiler. Dermed får arbeidstakeren gjennom standarden mulighet til å bedømme sin egen innsats.
  • Standarden gir kunder mulighet til å beskrive sine kvalitetskrav på en entydig måte.
  • Standarden gir mulighet til å informere brukerne av lokalene om rengjøringskvaliteten.
  • Standarden inneholder objektive målekriterier for å unngå usikkerhet om hvilken kvalitet som er valgt.
  • Standarden gjør det lettere for kunden å sammenlikne forskjellige tilbydere, og den gjør det lettere for leverandører å utforme anbud fordi kvalitetskravene er definert entydig.

I forbindelse med bestilling eller anbudsinnbydelser for renholdstjenester kan standarden brukes sammen
med NS-INSTA 810 «Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester».

Når renholderne er gitt opplæring i, og har forståelse av, «behovstilpasset renhold» og/ eller «Kvalitetsstyrt renhold»(les INSTA-renhold), er dette med på å gi renholderne en langt større kontroll, kvalitet og kostnadseffektivisering av renholdet. Her vil det være store gevinster i å hente – også økonomiske i forhold til verdikjeden.

Krav til kontrakten

Det skal klart framgå hva som er omfattet av kontrollen. Derfor skal bl.a. følgende forhold fastsettes i kontrakten: Renholdsomfanget av de enkelte objektgruppene. Eventuelle tilleggskrav som stilles til én eller flere smusstyper.

EKSEMPEL: Det kan være kunder som av hensyn til innemiljø vil stille spesielle krav til støv, eller som av estetiske eller hygieniske hensyn vil stille spesielle krav til flekker.

Eventuell inndeling av rom i flere separate inspeksjonsenheter. Spesifikasjon av typen stikkprøveplan (enkel, dobbel eller total inspeksjon). Personen eller personene som gjennomfører kontrollen og kontrolltidspunktet.
Omfang av kontrollen og kontrollhyppighet.  Angivelse av metode for valg av inspeksjonsenheter og angivelse av stratifisering hvis aktuelt. Tiltak som skal treffes i tilfelle avbrutt kontroll. Når instrumentale målemetoder brukes, skal typen, omfanget, hyppigheten og kvalitetsnivåene som kreves, angis.

Visuell kontroll

Kravet for kvalitetsnivået er oppnådd når det totale antallet samlinger av urenheter pr objektgruppe er
mindre enn eller lik antallet av tillatte samlinger av urenheter for det avtalte nivået og størrelsen på den
aktuelle inspeksjonsenhet eller rom.

Dersom antallet registreringer overskrider kravene til nivået(kvalitetsnivået) som er satt – enten det er på
LT eller VT steder – faller resultatet til det nivået der begge kravene innfris. Det betyr at det aktuelle
rommet eller inspeksjonsenhet er underkjent – eller ikke godkjent / IG.
Det betyr ikke at hele kontrollen underkjennes/IG – det vil summen av antall rom som ikke er godkjent til
slutt vise – og leses ut fra Tabell.

Støv på overflater
Måling av støvnivået på overflater gir et godt instrumentelt mål for støvmengden på overflater.
Det kan derfor fastsettes entydige grenser for hvor mye støv som maksimalt kan godtas på de forskjellige typene overflater. For å sikre godt innemiljø med hensyn til støv skal målingene foretas umiddelbart før rengjøringen, som en kontroll av rengjøringskvaliteten (renholdssytemet, dvs. frekvens og utførelse) og støvnivå 4 skal brukes.

Bruk av målinger av støv på overflater anbefales for rom med jevnt og kjent smussnivå, for eksempel kontorer, møterom, klasserom, sykehusavdelinger, laboratorier, korridorer og liknende.

Måling av hygieniske forhold – fremgangsmåte og prosedyrer

Målinger av hygieniske forhold brukes til å kontrollere mengden av biologisk aktivt materiale (organisk materiale og mikroorganismer) på alle typer jevne, harde og halvharde overflater. Formålet med målingen er å kontrollere at rengjøring av overflatene er tilfredsstillende i forhold til avtalte hygienekrav.

Standarden omhandler bare måling av aerobe mikroorganismer. Metoden gir et anslag over overflatenes hygieniske standard etter at rengjøringsprosedyrene er gjennomført. Hvis det er nødvendig å fastslå typer og antall av bestemte mikroorganismer, skal prosedyrene og kvalitetsnivået framgå av kontrakten.

Bruksområder for bedømmelse av kimtall er produksjonsflater i næringsmiddelindustri.
Antall kolonier av aerobe mikroorganismer som er framkommet gjennom dyrking av svaber eller avtrykksprøver på tryptonglukose-gjærekstrakt-agar(TSA). Målinger av hygieniske forhold utføres når det er beskrevet i kontrakten.
Målehyppigheten avtales med den enkelte kunde. Det bør måles ofte – f.eks. én gang pr. uke – på steder der dårlig hygiene kan få store helsemessige og økonomiske konsekvenser.
Hygienemålinger brukes hovedsakelig i forbindelse med kontroll av rengjøring i næringsmiddelproduksjon.

Partier som ikke godtas – tilleggskontroll
Hvis resultatet av stikkprøvekontrollen ikke oppfyller godkjenningskriteriene, underkjennes partiet, og det
klassifiseres som ikke godkjent/IG. Alle parter skal ha melding omgående hvis et parti er funnet å være ikke godkjent/IG. Hvis et parti blir funnet å være ikke godkjent/IG, skal det foretas en ytterligere stikkprøvekontroll. Den skal fullføres innen en-1 mnd. etter datoen da meldingen ble gitt, under de samme forholdene som for den første stikkprøvekontrollen.

 

Krav til tilbakemeldinger til kunder

I rapporten om kontroll av rengjøringskvalitet skal bl.a. følgende generelle opplysninger være med:

Resultatet for alle prøver (godkjent/ikke godkjent). Antallet godkjente/ikke godkjente inspeksjonsenheter i hver stikkprøve. Konsekvenser av opplysningene ovenfor, for eksempel en ytterligere kvalitetskontroll eller et avbrudd i kontrollen. Rapporten kan også beskrive mengden urenheter for hver smusstype på de enkelte objektgruppene.
Det skal rapporteres hvor de enkelte avvikene er funnet, slik at resultatet kan brukes til å treffe korrigerende tiltak.
De to sidene ved standarden gis dens nytteverdi ved at man på forhånd har fastsatt renholdskvaliteten, og ikke minst gjennom hele leveranseperioden følge opp og konstatere oppnådd kvalitetsnivå. Gjennom INSTA får en vurdert belastning og / eller besmussning av lokalene, noe som vil ha stor betydning for å kunne gjøre korrigerende tiltak for å forbedre inneklima. Standarden gir målbarhet slik at en kan innfri kravene for et godt innemiljø.

Måtte derfor både innkjøper, leverandører og utøvende renholdspersonell gå inn for – i fellesskap – å bygge kompetanse og forståelse av standardens oppbygging, prosedyrer, og den praktiske bruk og gjennomføring av NS INSTA 800 i renholdsleveransen.

INSTA er et godt og nyttig verktøy når dert brukes, og prosedyrene for gjennomføring blir fulgt.

NS INSTA 800 – kvalitetsstyrt renhold, er kommet for å bli!

johnny.haugland
About johnny.haugland

© 2017 ConsulentPartner - Webutvikling Austevoll Forlag AS