Kvalitetsrenhold får et større og større fokus i bransjen. Flere og flere går bort fra det tradisjonelle aktivitetsbaserte renholdet og over til kvalitetsbasert renhold.

NS INSTA 800 er den naturlige standard å benytte i denne sammenhengen.
NS INSTA 800 er et felles nordisk system for å fastsette og bedømme renholdskvalitet.

Vi tror at alle vil vinne på å sette fokus på kvalitet og at NS INSTA 800 vil være et unikt verktøy for å utvikle organisasjonens kompetanse og gjennomføringsevne, der både kunden, leverandøren og ikke minst servicemedarbeideren er ivaretatt.

Overordnede hensyn

Renhold påvirker både arbeidsmiljøet, innemiljøet og det ytre miljøet. Hensynet til renholderen må komme først ved valg av rengjøringsmetoder, kjemikalier og utstyr.

Kurset er praktisk lagt opp og gjennomføres med teoretisk innføring og praktisk testing av NS INSTA 800.
Kurset kvalifiserer for kunnskapsnivå 2 og passer for ledere og renholdere som ønsker å få et godt innblikk i NS INSTA 800 og den praktiske gjennomføringen, som skal svare til kvalitetskrav som er satt. En viktig faktor i gevinsten av INSTA 800 ligger i å få renholdspersonell til å arbeide ut fra standarden – som er kvalitetsstyrt renhold.
Kurset gir råd om prosess for omstilling til miljøbevisst renhold, i tråd med «Beste Praksis Renhold». Anvisningen presenterer også resultater fra vellykkede prosjekter.
Prinsipper og måleparametere for «Beste Praksis Renhold» er gitt i Byggforvaltning 700.209.

Begrepet «Beste Praksis Renhold»

Begrepet «Beste Praksis Renhold» ble etablert i perioden 2002–2004. Begrepet er nå vanlig i renholdsbransjen som betegnelse på moderne renhold med fokus på ytre miljø, innemiljø, arbeidsmiljø og kostnader, særlig innenfor offentlig forvaltning..

Rengjøringskvalitet måles som beskrevet i NS-INSTA 800. Visuell vurdering brukes for å finne hvilke nivåer lokalene har. Vurderingen bør omfatte de vanligste romtypene og rom med høye krav til hygiene, som kontorer eller undervisningsrom, fellesarealer, kantine/spiserom og sanitærrom.

Bygningsmessige forutsetninger og bruksmessige forhold har betydning for valg av rengjøringsmetoder og frekvenser, og et er viktig at renholderne i sitt daglige virke er opplært til å vurdere slike forskjeller og leverer sitt renhold i henhold til slike variabler og behov.
Slike forhold kan variere fra bygg til bygg, og kartleggingen må tilpasses de aktuelle forholdene. Faktorer man bør registrere, er:

 • hovedaktiviteter i bygningen (kontor/administrasjons-bygning, undervisning osv.)
 • eventuelle andre aktiviteter av betydning
 • byggeår og eventuelt år for siste renovering
 • vedlikeholdsmessig tilstand for innvendige overflater generelt, og for golvbelegg spesielt
 • gjennomsnittlig antall brukere per dag
 • tilsmussingsgrad, og eventuelt spesielle smussbelastninger
 • rengjøringsvennlighet generelt
 • typer golvbelegg
 • inngangspartier og smusshindrende tiltak
 • renholdsrom og hvor de er plassert

Nytt renholdssystem og nye hjelpemidler (kalkulasjonsprogram mv.) kan medføre behov for opplæring av medarbeidere på flere nivåer i organisasjonen. Eventuelle opplæringsplaner og kompetansekrav for forskjellige stillingstyper må oppdateres, og man må gjennomføre kurs i forbindelse med innføring av nytt renholdssystem

Hvem kan foreta INSTA-vurderingen?

Vurderingen kan gjennomføres av rengjøringspersonalet selv som en sjekk av utført arbeid, når systemet brukes som egensjekk av utført rengjøring i henhold til avtale.
Vurderingen kan også foretas av rengjøringspersonalet og arbeidsleder alene eller i samarbeid med kunden eller den som kunden utpeker.

Formål og anvendelseområder

Hensikten med standarden er å beskrive et kvalitetsmålesystem som kan brukes til vurdering av rengjøringskvalitet.
Denne standarden beskriver 2 hovedprinsipper; for visuell vurdering og objektive målinger.
For ett konkret rengjøringsarbeid kan det være aktuelt å benytte det ene eller det andre prinsippet eller en blanding av disse.
Systemet kan brukes på flere forskjellige måter:

 • Til vurdering av oppnådd rengjøringskvalitet.
 • Til vurdering av belastning og/eller tilsmussingsgrad.
 • Beskrivelse av resultatkrav i forbindelse med anbud, tilbud, bestilling og/eller utføring av en rengjøringstjeneste.
 • Til konstatering av oppnådd kvalitetsnivå i forhold til rengjøringsaktiviteten.
 • ConsulentPartner tilbyr kurs innen INSTA 800 – kurstilbudene finner du i undermenyen.

Kunnskapsnivåer

Kunnskapsnivå 1 
Har noe kunnskap om detaljene i NS-INSTA 800
Kunnskapsnivå 2 
Bruker deler av NS-INSTA 800 i sitt arbeid
Kunnskapsnivå 3 
Har detaljert kunnskap om hele eller deler av NS-INSTA 800.
Kunnskapsnivå 4 
Mestrer bruken av NS-INSTA 800 i alle henseender.
Personer med høyere kunnskapsnivå vil alltid ha kunnskapen som trengs for lavere nivåer.

Skjermbilde 2017-02-03 kl. 00.38.24