2

ConsulentPartner arbeider for å bedre forholdene for renholdsbransjen. For bedrifter som ønsker å drive seriøst har det ofte vært et problem at konkurrenter har drevet svart – uten å betale verken merverdiavgift eller tegnet forsikring for sine ansatte. Slike firmaer har unndratt seg offentlig kontroll og de ansatte har hatt usikre forhold.

Renholdsbedrifter skal være stolte av faget sitt! Vi ønsker å bedre forholdene for renholdsbransjen og være en fanebærer for de seriøse aktørene i bransjen.

Bransjebeskrivelse

Renholdsbransjen omfatter mer enn 900 renholdsbedrifter og mer enn 3000 enkeltmannsforetak. Bransjen kjennetegnes av mange små foretak og av at eieren som hovedregel er direkte involvert i driften av selskapet. Den organiserte delen av bransjen er tilknyttet hhv VIRKE og NHO Service for å fremme sine interesser. De fleste av aktørene i bransjen er imidlertid uten slik arbeidsgiverorganisasjonsmessig tilknytning.

Bransjen kjennetegnes av forholdsvis stor variasjon i seriøsitet og grunnleggende bedriftsøkonomiske kunnskaper om blant annet skatteregler, arbeidsmiljølovgivning, bruk av utenlandsk arbeidskraft, HMS-regler mv. Dette må ses i sammenheng med det faktum at oppstart av ny virksomhet er relativt enkelt fordi etableringskostnadene forbundet med renholdsvirksomhet er forholdsvis lave.

Mange av de som arbeider i bransjen har innvandrerbakgrunn. Dette gjelder særlig de største byområdene. Oppdragene er særlig rettet mot offentlig sektor og privat næringsvirksomhet, og i mindre grad mot det private personmarkedet. I tillegg er bransjen sterkt representert innen offentlig sektor gjennom egen drift.

 

Problemstillinger i forhold til:

Kunder

Renholdsbransjen har et ansvar overfor sine kunder mht. å kunne gi informasjon om hvilke midler, hvilket utstyr og hvilke metoder som benyttes i forbindelse med et oppdrag. Medarbeiderne vil ofte ha en slik førstelinjefunksjon i fht kundene.

Opplæring av de ansatte bør hele tiden følges opp med yrkeskurs. De skal vite hvor det aktuelle regelverket og dokumentasjon på HMS-området oppbevares i bedriften.

Kvalitet på utført arbeid skal stemme overens med tilbud/avtale. Det er for eksempel ikke akseptabelt at renholdsbedriftens ansatte bruker kundens ressurser slik som telefon, datamaskin eller annet, dersom dette ikke skjer i henhold til avtale. Adgang til kundens lokaler er kun tillatt for renholdspersonale som er godkjent av bedriften. Det er ikke akseptabelt at kundens ansatte ledsages av familiemedlemmer, venner eller dyr i kundens lokaler. Renholdsbedriften og dennes personell skal forstå at man har taushetsplikt/plikt til å verne om konfidensiell informasjon man får på en naturlig eller tilfeldig måte i forbindelse med et renholdsoppdrag.

Leverandører

Hensynet til miljø og helse tilsier at renholdsvirksomhet bør skje med miljøvennlige produkter og kjemikalier med lavest mulig fareklasse.

Produsenter og leverandørene av renholdsprodukter må forholde seg til de standardene som er etablert for miljøfarlige produkter enten dette gjelder utslipp til naturen, til hudvennlighet eller andre helserelaterte forhold. En leverandør skal kunne gi presis informasjon om produktet i form av et Sikkerhetsdatablad. Det er Statens Forurensningstilsyn (SFT) som overvåker og setter de aktuelle standardene.

Egen organisasjon

Ledelsen av en god renholdsbedrift stiller krav om omsetning og vekst, miljøbevissthet og utvikling av en arbeidsplass med en positiv bedriftskultur. Dette er krav som også er viktige for de enkelte medarbeiderne.

Det er et mål å utvikle en bransjekultur i hver enkelt bedrift som fostrer kompetente og engasjerte medarbeidere som tar ansvar for utvikling av egen kompetanse og som motiverer sin kolleger i hverdagen. Det er viktig at de enkelte medarbeidere og renholdere selv bidrar til å ivareta miljøet gjennom kunnskap og ansvarlig atferd.

I alle sammenhenger hvor kunder og andre har grunn til å se på bedriftens medarbeidere som dens representanter, bør det oppleves som en naturlig plikt å utvise en atferd som inngir tillit til bedriften, og dermed også bransjen.

Samfunnet

Renholdsbransjen har i perioder kommet i medias søkelys pga. ulike typer uryddige forhold bl.a. i forhold til skattereglene. Bransjen har bl.a. derfor sett verdien av å etablere en godkjenningsordning. Det har vært en betydelig utvikling mht. utvalg av kjemikalier, herunder mer miljøvennlige produkter. Miljøbevissthet og bruk av miljøvennlige midler er en del av seriøse renholdsbedrifters samfunnsansvar.

HMS

Arbeidstilsynet har avslørt at mange virksomheter har manglende rutiner innenfor HMS, og vi ønsker å hjelpe våre klienter til å være godt rustet til neste kontroll fra Arbeidstilsynet.

Vi kan støtte deg hele veien gjennom prosessen fram til fagbrev! Kontakt oss for mer informasjon om dette.

Johnny Haugland

ConsulentPartner

Etiske regler

  • Ærlighet, tillit og respekt mellom så vel virksomheten og dens kunder, som mellom medarbeidere og ledelse, kjennetegner en god renholdsvirksomhet.
  • Fagkunnskap er en forutsetning for godt renhold – det forutsetter også opplæring av den enkelte medarbeider.
  • Gode renholdsvirksomheter legger vekt på god orden og service – Renhold, orden og service hører sammen.
  • Gode renholdsvirksomheter har et renslig forhold til alle lovpålagte plikter, regler og til offentlige myndigheter; herunder Brønnøysundregistrene, Skattemyndighetene og Arbeidstilsynet.
  • Gode renholdsvirksomheter har ryddige avtalemessige forhold til sine medarbeidere og følger Arbeidsmiljølovens bestemmelser, herunder reglene for helse, miljø og sikkerhet.
  • Gode renholdsvirksomheter bidrar til å holde det ytre naturmiljøet rent.
  • Gode renholdsvirksomheter har et godt arbeidsmiljø.
  • En kultur preget av likeverd uten diskriminering eller mobbing på grunnlag av etnisk bakgrunn, kjønn, alder eller utdanning er særlig i viktig i renholdsbransjen siden den sysselsetter personer med svært forskjellig utgangspunkt og bakgrunn.
  • Både ytringsfrihet og gjensidig respekt for andres bakgrunn, religion, livssyn og personlige oppfatninger er viktige kjennetegn ved miljøet i gode renholdsvirksomheter.
  • Forståelse for betydningen av konfidensialitetshensyn og taushetsplikt både vis-à-vis kunden og bransjens langsiktige interesser kjennetegner seriøse renholdsvirksomheter.